REGULAMIN Dolnośląski Centrum Mody Polskiej XXL

z 01 III 2017 r.

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w fokusfashion.com;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego fokusfashion.com;
 4. Serwis internetowy– sklep  internetowy dostępny pod adresem www.moda-wroclaw.pl , za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać zamówienia;
 5. Towar– produkty prezentowane w fokusfashion.com;
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem BOR a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.moda-wroclaw.pl ;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.moda-wroclaw.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod adresem www.moda-wroclaw.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo BOR.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego;
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach serwisu internetowego;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach serwisu internetowego;
 4. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu internetowego.

2.5. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) Internet Explorer w wersji 8,0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub
 2. b) Firefox w wersji 24.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java,
 3. c) minimalna rozdzielczość ekranu 600 x 800 pikseli.

2.6. W celu korzystania z www.moda-wroclaw.pl  Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przedsiębiorstwo BOR zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu fokusfashion.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych www.moda-woclaw.pl , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Przedsiębiorstwo BOR może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Przedsiębiorstwo BOR za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Przedsiębiorstwa BOR.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwa BOR.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania z serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Przedsiębiorstwa BOR.
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową www.moda-wroclaw.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,
 5. e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwem BOR.

Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Dziękujemy za zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, transportem własnym lub poprzez odbiór osobisty. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.

Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego 44 1050 1575 1000 0091 1051 5500
 2. b) płatnością w systemie płatności elektronicznej.
 3. c) Płatność przy odbiorze (za pobraniem)
 4. d) Odbierając towar osobiście:

– Dolnośląski Centrum  Mody Polskiej XXL , ul. Głogowska 6, 53-621  Wrocław . Płatność gotówkowa

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Dolnośląski Centrum  Mody Polskiej XXL , ul. Głogowska 6, 53-621  Wrocław .

7.1.1 Przedsiębiorstwo BOR może promocyjnie przedłużyć prawo zwrotu informując o tym swoich klientów na łamach strony internetowej www.moda-wroclaw.pl. Wszystkie produkty zakupione w czasie trwania promocji obowiązuje prawo zwrotu długości czasu zwrotu podczas dokonania zakupu.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku sprzedaży towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Dolnośląski Centrum  Mody Polskiej XXL , ul. Głogowska 6, 53-621  Wrocław

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zabezpieczający przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i transportu ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Przedsiębiorstwo BOR jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres modaxxlwroclaw@gmail.com Przedsiębiorstwo BOR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 Przedsiębiorstwo BOR podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo BOR o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Dolnośląski Centrum  Mody Polskiej XXL , ul. Głogowska 6, 53-621  Wrocław, mailowo pod adres modaxxlwroclaw@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego.

9.5. Przedsiębiorstwo BOR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Przedsiębiorstwem BOR a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem BOR a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Przedsiębiorstwa BOR

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN KONKURSU „ KONKURS ŚWIĄTECZNY ”

 (dalej jako: „Regulamin”)

 • 1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Nasza zabawa jest organizowana pod nazwą „KONKURS ŚWIĄTECZNY”.

Mamy do rozdania w niej 5 bonów podarunkowych –każdy o wartości 100 zł ( sto złotych) na zakupy naszych produktów , wybranych przez uczestnika ze strony www.moda-wroclaw.pl (warunek-rozmiar i kolor musi być na stanie magazynowym).

Bony można też zrealizować w Dolnośląskim Centrum Mody Polskiej XXL.

 1. Organizatorem „KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO”, zwanym dalej „ORGANIZATOREM” jest Dolnośląskie Centrum Mody Polskiej XXL, które prowadzi sprzedaż odzieży w sklepie stacjonarnym pod adresem; ul. Głogowska 6, 53-621 we Wrocławiu  i w sklepie internetowym : www.moda-wroclaw.pl.
 2. „KONKURS ŚWIĄTECZNY” będzie przeprowadzony wyłącznie w Internecie; w serwisie społecznościowym „Facebook” (www.facebook.com), oraz „aplikacji „Instagram”. Organizator informuje, że  „KONKURS ŚWIĄTECZNY” nie jest w żaden sposób przeprowadzany, sponsorowany, popierany, związany z  w/w. serwisami. Uczestnikom „KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO”  nie przysługują w związku z udziałem w „KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM „ żadne roszczenia wobec  tych podmiotów.
 3. „KONKURS ŚWIĄTECZNY” będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23.11.2019 r. do 30,12.2019 r. (do godziny 16:00:00).
 4. „KONKURS ŚWIĄTECZNY”  nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 • 2

[WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM]

 1. Uczestnikiem „KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO”, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
 2.    a) posiada aktywne konto w serwisie „Facebook” lub posiada własne konto użytkownika w aplikacji  „Instagram”
 3. b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 4. c)  jest pełnoletnia (posiada ukończone 18 lat)
 5. d) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora.
 6. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w „KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM „ wyłącznie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania nagrody w „KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM”.
 • 3

[ZASADY KONKURSU]

 1. Zadaniem konkursowym Uczestnika w „KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM” jest  udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie oraz aktywne udzielanie się na portalach społecznościowych należących do Dolnośląskiego Centrum Mody Polskiej XXL. Rozumie się przez to polubienie postów (like- kciuk w górę, serduszko) oraz komentowanie   zdjęć zamieszczanych  na  profilu Dolnośląskie Centrum Mody Polskiej XXL.
 2. Komentowanie postów: nie może zawierać wulgaryzmów, nie może być krzywdzące dla osób postronnych ani nie narażać Organizatora na utratę wizerunku.
 • 4

[NAGRODA]

 1. Osoby zostaną wybrane spośród Uczestników „KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO”,  w sklepie stacjonarnym organizatora w dniu 30.12.2019 o godz. 16:00. Głosami trzech niezależnych członów komisji.
 2. Nagrodą główną są BONY wartościowe na zakupy ( 1 szt dla każdego uczestnika) do realizacji w sklepie www.moda-wroclaw lub Dolnośląskim Centrum Mody Polskiej XXL.
 1. Nagrody przydzielone zostaną w dniu 31.12.2019r. do godz. 16:00.
 2. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail ( modaxxlwroclaw@gmail.com) w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania wyników „KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO”,, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody.
 3. Za przekazanie nagród i wyróżnień odpowiedzialny będzie wytypowany przedstawiciel Organizatora.
 4. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 300,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z poz. zm.), nie podlega tym samym obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

 

 • 5

[WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO]

 1. Warunkiem i w celu uzyskania nagrody lub wyróżnienia konieczne jest podanie przez Uczestnika „KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO”, na wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru tel. kontaktowego. Wezwanie Organizatora do podania takich danych musi być złożone za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Przystępując do „KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO”,  akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Wszystkie dane są zabezpieczone zgodnie z obowiązującej ustawie o RODO.